Неделя 14, Април 2024г.

Във връзка с изменение в чл. 62, ал. 1, т. 3 от Наредбата за приобщаващото образование, в сила от 19.03.2024 г., учениците могат да отсъстват по уважителни причини до 15 учебни дни в една учебна година с мотивирано заявление от родителя до класния ръководител, но не повече от 5 дни наведнъж. Ако към момента ученик е използвал дни с разрешение на кл. ръководител и/или директор за учебната 2023-2024 г., те се приспадат от посочените по-горе 15 дни.

Заявление за отсъствия до 15 дни

Сподели: