Вторник 25, Юни 2024г.

В изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, за периода от 3.11.2022 г. до 10.11.2022 г. в училище СУ "Св. Паисий Хилендарски" се проведе обучение на  родители на тема: „Придобиване на умения за работа в електронна среда“ с продължителност 2 часа. Участниците работиха с платформата Teams. В резултат на обучението могат да влизат в събрание и да изпращат файлове.

Сподели: