Неделя 14, Април 2024г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 31.07.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 860278
Описание на поръчката: ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ IIІ и VІІ клас на СУ „Св. П. Хилендарски” – гр. Хасково за учебната 2018/2019 година
Вид на процедурата: Пряко договаряне по реда на 182, ал. 1 във връзка с чл.79, ал.1, т.3, буква „в”