Неделя 14, Април 2024г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 20.04.2017г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: Решение
Описание на поръчката: Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.79, ал.1, т.3 с предмет: "ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГ, І - VІІ клас на СУ „Св. П. Хилендарски” – гр. Хасково за учебната 2017/2018 година"
Вид на процедурата: Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.79, ал.1, т.3
Публикувано на: Съобщение
20.04.2017г.

Заповед